هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

رویداد: وبینار رایگان

مرکز پژوهشی بینایی ماشین دانشگاه شیراز به همراه شرکت داده نگاران فناور هوشمند خوارزمی برگزار می کند.

سخنرانی اقای دکتر مهدی یزدیان
استاد هوش مصنوعی دانشگاه یزد
عنوان سخنرانی :
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
AI and Maschine Learning

تاریخ و زمان برگزاری؛
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه

0

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی