مبانی پردازش تصویر و بینایی ماشین

سلسله وبینار های بهاره 1401 هوش مصنوعی و علم داده

مبانی پردازش تصویر و بینایی ماشین

استاد : سیده زهره عظیمی فر (استاد هوش مصنوعی دانشگاه شیراز)

تاریخ برگزاری:

اردیبهشت ماه 1401

0

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی