علم داده

سلسله وبینار های بهاره 1401 هوش مصنوعی و علم داده

علم داده

استاد: دکتر زهره عظیمی فر

تاریخ برگزاری:

اردیبهشت ماه 1401

 

0

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی