گشت و گذاری در هوش مصنوعی

سلسله وبینار های بهاره 1401 هوش مصنوعی و علم داده

گشت و گذاری در هوش مصنوعی

قسمت اول و دوم

استاد : دکتر احمدی

تاریخ برگزاری:

فروردین ماه 1401

0

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی