دوره مقدماتی زبان برنامه نویسی پایتون - پاییز 1400

2,100,000

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی