پردازش بزرگ داده ها در هوش مصنوعی

مرکز پژوهشی بینایی ماشین دانشگاه شیراز به همراه شرکت داده نگاران فناور هوشمند خوارزمی برگزار می کند.

سخنرانی آقای دکتر فرشاد خون جوش
استاد دانشگاه شیراز
هم بنیان گذار و رئیس هیات مدیره ابر دراک
عنوان سخنرانی :
پردازش بزرگ داده ها در هوش مصنوعی
Big Data Processing in AI

تاریخ و زمان برگزاری؛
1401 چهارشنبه ۴ خرداد ماه

0

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی