دوره الگوریتم و فلوچارت - پاییز 1400

2,100,000

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی