دوره هوش مصنوعی در حوزه سلامت - تابستان 1400

2,200,000

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی