شناسایی رفتار با هوش مصنوعی

مرکز پژوهشی بینایی ماشین دانشگاه شیراز به همراه شرکت داده نگاران فناور هوشمند خوارزمی برگزار می کند.

سخنرانی سرکار خانم دکتر * فاطمه مویدی*
استاد هوش مصنوعی دانشگاه لارستان
عنوان سخنرانی :
شناسایی رفتار با هوش مصنوعی
Action Recognition by AI

تاریخ و زمان برگزاری؛
1401 چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه

0

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی