دوره مقدماتی یادگیری عمیق - تابستان 1400

1,100,000

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی