سر فصل ها :

  1. مقدمه ای بر علم کامپیوتر و برنامه نویسی
  2. ارتباط برنامه نویسی، الگوریتم، فلوچارت و کاربرد های آن در حل مساله
  3. فلوچارت و حل مساله های شرطی
  4. فلوچارت و حل مساله های داره تکرار (حلقه)
  5. فلوچارت و حل مساله های مرتبط با آرایه و ماتریس
  6. فلوچارت و حل مساله ها با استفاده از توابع

مدرسین :

  1. آقای دکتر احمدی
  2. آقای مهندس حکیم نژاد (دانشجوی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه شیراز)

طول دوره :

14 ساعت

پیش نیاز ها :

ندارد

برای خرید دوره اینجا کلیک کنید

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی