آمار کاربردی – تابستان 1401

سر فصل ها:

…………..

طول دوره:

20 ساعت

مدرس:

خانم مهندس سمیه طاهری فر

پیش نیاز ها:

ندارد

برای خرید دوره اینجا کلیک کنید

داده نگاران هوشمند فناور خوارزمی